Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse: a net-vilag.hu honlap és a laptopszervizabc.hu– Varga Jácint egyéni vállalkozó (3700 Kazincbarcika Építők útja 20 Adószáma: 57582232-1-25  Nyilvántartási száma: 56224061) mint (Szolgáltató) által a net-vilag.hu és a laptopszervizabc.hu weboldal működtetése során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a net-vilag.hu illetve a laptopszervizabc.hu adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a laptopszervizabc.hu és a net-vilag.hu magára nézve kötelező erővel ismer el mind az online felületen mind tevékenysége folytán a 3700 Kazincbarcika Egressy Béni út 26 Net Világ Szerviz Varga Jácint egyéni vállalkozó telephelyén végzet tevékenység.

2. Fogalom meghatározások 

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személyre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

Adatkezelő: Varga Jácint e.v. (3700 Kazincbarcika, Építők útja. 20.)

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

 

Ügyfél: a net-vilag.hu weboldalon regisztrált vagy a net-vilag.hu szolgáltatásait igény bevevő bármely személy.

3. A kezelt személyes adatok köre

A felhasználó hozzájárulása, amelyet a holnapra regisztrálással, ráutaló magatartással ad meg felénk. A hozzájárulás az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontján alapul. Az Ügyfél regisztrációja, illetve a Net Világ szolgáltatásainak igénybevétele során az alábbi adatokat adja meg: név, e-mail cím, szállítási címek, számlázási címek és telefonszám, illetve szerviz szolgáltatás igénybevétele esetén a készülék sorozatszáma vagy típusa, technikai paraméterei, egyes speciális szolgáltatások soron jelszavak. Telefonhívás esetén a hívások nem kerülnek rögzítésre, de az üzenetrögzítő használatakor a hívás rögzítésre kerül, és annak feldolgozásáig, de maximum 72 órán belül az törlésre kerül. Az üzenet rögzítő használata során az adatszolgáltatás Önkéntes alapú, amely során a név, illetve a telefonszám kerül feldolgozásra s rögzítésre.  

A Szolgáltató szerverei automatikusan eltárolják regisztráció során az Ügyfél IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát, valamint néhány más információt, amelyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak. Ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja, szolgáltatásai minőségének javítása és esetleges hibák elhárítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Ezen adatokat az Ügyfelek által megadott egyéb adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - semmilyen formában nem kapcsolja össze. Az adatok csak a szerveren tárolódnak. Az Ügyfél adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai és a felhasználók tekinthetnek bele.

 

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelés kötelező. Ez azt jelenti, hogy az Ön hozzájárulása nem szükséges, mert a jogszabály engedélyt ad számunkra az adatok kezelésére. Ezt a kötelező adatkezelést az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker.”) 13/A. § bekezdése tartalmazza. Ez a rendelkezés kimondja, hogy a szolgáltató – jelen esetben cégünk - a szolgáltatás nyújtása céljából – tehát így a szerviz tevékenység céljából is - kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségese

Az adatkezelés további jogalapja a net-vilag.hu oldalon történő regisztráció során a megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntesen kitöltött űrlap. Az adatkezelés célja a net-vilag.hu webcímen elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő, Ügyfél azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és címet.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a szolgáltatás igénybevételétől eltérő célokra nem használja fel. 

A Szolgáltató a regisztrációkor, illetve a szolgáltatások igénybevételekor megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Az adatkezelés bizonyos jogalapja az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) § (1) bekezdésének a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 évi XLVIII. törvény 6. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

 

5. Az adatkezelés elvei

Az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni. Az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és ettől eltérő módon nem szabad felhasználni.

 

A Szolgáltató megteszi a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, véletlen elvesztés, valamint jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására. 

6. Adatvédelmi irányelvek

A net-vilag.hu illetve a laptopszervizabc.hu szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Szolgáltató az érintettek hozzájárulása alapján, kizárólag a szolgáltatások igénybevételéhez kötötten használja fel.

A Szolgáltató vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvények és jelen szabályzatban rögzített elveknek megfelelően kezeli és harmadik félnek nem adja át. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Ügyfél azonosítására alkalmas semmilyen adatot nem tartalmaz.

Minden olyan esetben, ha a Szolgáltató a tárolt személyes adatokat a szolgáltatás igénybevételének biztosításától eltérő célra kívánja felhasználni, az Ügyfelet az eltérő adatkezelési célról tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást bármikor megtagadja. Az e rendelkezés alapján kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik.

A Szolgáltató, mint adatkezelő biztosítja, hogy az Ügyfelek adataihoz a jelen szabályzatban meghatározottakon kívül más nem fér hozzá, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Ügyféllel szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja. A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást leszámítva a Szolgáltató az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem adja át. Az alvállalkozók (Pl. Futárszolgálat) a net-vilag.hu által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni.

A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

7. Az adatkezelés időtartama

Cégünk az Ön által megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az adatkezelés kezdő időpontja a regisztrációs űrlap kitöltésének, a szolgáltatások igénybevételének megkezdésekor rögzített adatok bekérése és egyben jelen szabályzat elfogadásának időpontja. A regisztrációt követően az Ügyfél adatait jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően, adatbázisunkban tároljuk. 

Az oldalon történő regisztráció és a szolgáltatások igénybevétele során megadott Ügyfél adatokat a regisztráció érvényességéig tároljuk. Amint megszűnik a felhasználó hozzáférése az oldalhoz, adatait töröljük. A törlés időpontja az Ügyfél leiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Törlés után az Ügyfél minden személyes adata törlésre kerül, kivéve a törvény által kötelezően tárolandó adatokat (pl. számlán megjelenő adatok). Továbbá bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén a Szolgáltató jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni. 

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő egyéb adatok a keletkezésüktől számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a szerveren. A Szolgáltató biztosítja, hogy ezen adatok semmilyen formában nem kapcsolhatók össze egyéb személyes felhasználói adatokkal.

A számla kiállításától számított 8 év. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot – így a számlát, munkalapot, munkamegrendelőt is-, legalább 8 évig kell megőrizni. 

8. Rendelkezés személyes adatokkal

Ügyfelei számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.

Az egyes személyes adatokban bekövetkezett változást az Ügyfelek a rendszerbe való belépés után személyes profil oldalukon tehetik meg. 

Regisztrálásuk törlését a felhasználók a net-vilag.hu és a laptopszervizabc.hu kapcsolat menüpontjában a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül jelezhetik vagy postai úton megküldött levélben. Személyes adatok törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi, törölt adatok nem állíthatók helyre. 

Személyes adatok törléséhez, tiltásához:

Levél cím: 3700 Kazincbarcika Építők útja 20 1/6 Varga Jácint

9. Adatfeldolgozás

A net-vilag.hu és a laptopszervizabc.hu külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

10. Adattovábbítás 

A Szolgáltató, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

11. Az adatkezelési szabályzat módosítása

A net-vilag.hu illetve a laptopszervizabc.hu oldal üzemeltetőjeként a Varga Jácint e.v. fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot - előzetes értesítés mellett - egyoldalúan módosítsa. Minden Ügyfél tudomásul veszi, hogy az értesítést követő használattal automatikusan elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

12. Egyéb rendelkezések

Adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre az adatkezelő a kézhezvételtől számított, legrövidebb időn belül, de maximum 30 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. Személyes adataik kezeléséről az Ügyfelek a Szolgáltatótól, mint adatkezelőtől bármikor, írásban kérhetnek tájékoztatást, vagy adatainak törlését, írásban.

Ügyfélszolgálat címünk: 3700 Kazincbarcika Egressy Béni út 26. Net Világ

Telefon szám: 06-30-283-4380  

Személyes adatok törléséhez, tiltásához, egyéb intézkedéshez:

Levél cím: 3700 Kazincbarcika Építők útja 20 1/6 Varga Jácint

13. Munkalap nyilvántartás, kezelése, őrzése 

A szerviz szolgáltatás adatkezelési cél esetén a jogosultságunk a személyes adatok kezelésére megszűnik a szerződés teljesítésével. Azonban ahhoz, hogy egy esetlegesen felmerülő jogvita esetén igazolni tudjuk, hogy megfelelően teljesítettük a szerződést, és az általunk vállaltakat maradéktalanul nyújtottuk, szükséges, hogy ezek a munkalapokat az elévülési idő végéig tárolásra kerüljön. Az adatokat emiatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján az elévülési idő végéig, azaz a munkalap kiállítását követő 5 évig megőrizzük. Egyben nem kötelezettségi jogon és alapon jogosult a szolgáltató 2 év után a munkalapokat digitálisan szkennelve digitális formátumra archiválni és titkosítva azt tovább tárolni az elévülés végig. A papír alapú formátumot pedig iratmegsemmisítő útján azt megsemmisítenie. 

13.1 A munkalap kezelt adatok köre és adatkezelési cél

Mint fent már kifejtettük, az adatkezelési cél lényege, hogy jogvita esetén igazolni tudjuk a szerződés teljesítését. Ezért szükséges megőriznünk a 13. pontban foglalt munkalapokat, mivel csak így tudjuk igazolni a szerződés teljesítését. Az adatkör így azonos a 13. pontban foglalt adatkörrel.

13.2. A munkalap adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Varga Jácint e. v. jogos érdeke, amely azon célhoz fűződik, hogy egy esetleges jogvita esetén képes legyen igazolni a szerződésszerű teljesítését.

13.3. Az adatkezelés időtartama

Jelen célból az adatokat a Ptk. 6:22. § alapján az elévülési idő végéig, azaz a szerződéskötéstől számított 5 évig kezeljük.

13.4. Az adatfeldolgozó megnevezése és tevékenysége

Cégünk jelen célhoz saját maga Varga Jácint e.v. dolgozza fel az adatokat és tárolja azokat. A biztonságos tároláshoz a Microsoft One Drive szolgáltatását igénybe veszi. Ahol az adatokat titkosítva és tömörítve tárolja, így a Microsoft-nak nincs az adatokhoz hozzá férése, illetve azok eltulajdonítás esetén nem vissza fejthetőek.

14. Adatbiztonság

Tájékoztatjuk arról, hogy megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottuk, és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. A rendszerünkben tárolt adatokat jelszavas azonosítást követően tudjuk elérni, az adatokhoz való hozzáférést pedig jogosultsági szinthez kötjük.

Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében adatfeldolgozóink biztonsági mentéseket hajtanak végre. Az adatokat titkosítva tároljuk, és használjuk.

Az adatbázisok: a Magyar Hosting kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18Szerverin tárolódnak, amely 24 órás őrzéssel védett szerver teremben található.

 

AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön a 12. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet tőlünk az alábbiakról: milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük, valamint, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést, vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait. Az Ön kérelmét haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

 

2. A helyesbítéshez való jog

Ön a 12. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy cégünk módosítsa valamely személyes adatát (például, bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Kérelmét cégünk haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük. 

A törléshez való jog

Ön a 8. pontban és 12. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a cégünktől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk el, ha a jogszabály a cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, hogy a számlázáshoz kapcsolódó adatokat a jogszabályban megadott határidőig kötelesek vagyunk kezelni. Kérelmét cégünk legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

A zároláshoz való jog

Ön a 12. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a cégünk zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmét a cégünk jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy a kérelmét cégünk ne törölje. Ekkor a hatóság megkereséséig a cégünk tovább tárolja az Ön kérelmét - amely személyes adatnak minősül - ezt követően törli az adatokat. Kérelmét cégünk legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük. 

A tiltakozáshoz való jog

Ön az 12. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Ön személyes adatát cégünk közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a cégünk a hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait hírlevelek küldése céljából felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az kizárólag cégünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha a számlázás során kezeljünk a jogszabályban meghatározott adatait. Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelési tevékenységünkkel szemben, mi azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyet Önnel írásban közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül jogosult Ön bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

 

 

AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE

Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni. A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron kívül dönt. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben is kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először felénk terjessze elő, bár ezt természetesen nem várhatjuk el Öntől kötelező jelleggel. Ön a NAIH-val a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu címen tudja a Hatóságot elérni, levélben a 1530 Budapest, Pf.: címen keresheti. Az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html 

Analitikai programok 

1. Google Analytics

Honlapunkon a Google Analytics programot használjuk. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít nekünk, hogy pontosabb képet kapjunk látogatóink tevékenységeiről, és ennek megfelelően alakítsuk át holnapunk tartalmát. A szolgáltatás sütiket használ, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt sütiket az alábbi táblázatban ismertetjük.

 

Süti neve

Süti élettartama

Süti funkciójának leírása

 

 

 

 

 

 

A felhasználók

 

 

_ga

2 év

megkülönböztetésére

 

 

 

 

 

 

szolgál.

 

 

 

 

 

 

A felhasználók

 

 

_gid

24 óra

megkülönböztetésére

 

 

 

 

 

 

szolgál.

 

 

_gat_gtag_UA_115044074_

 

 

Növeli a szervernek

 

 

1 perc

küldött

 

 

1

 

 

 

 

lekérések sűrűségét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önnek lehetősége van arra, hogy a Google Analytics szolgáltatását a használat engedélyezését követően kikapcsolja azokra az esetekre, amikor meglátogat egy weboldalt. További információt erről a következő linken érhet el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

MUNKALAP NYILVÁNTARTÁS SORÁN KEZELT ADATOK FOLYTATÓLAGOS KEZELÉSE TÁRGYÁBAN

 

 

1. A Varga Jácint  e.v.  jogos érdekének meghatározása

A Varga Jácint  e.v. mint („Adatkezelő”) minden szerződés teljesítésekor jóhiszeműen, tisztességesen, és az általában elvárható magatartás szerint jár el. Mindenek felett törekszik együttműködni ügyfeleivel, és megtesz mindent annak érdekében, hogy az esetlegesen felmerülő nézeteltéréseket az igazságszolgáltatás kereteit mellőzve, békésen, kompromisszumra törekedve tudja megoldani. Mindazonáltal a fenti igyekezetek ellenére felmerülhetnek olyan helyzetek, amelyek során az Adatkezelőnek bizonyítania kell egy jogvita során, hogy szerződésszerűen járt el a szerződés létrehozása, valamint annak teljesítés során. Az Adatkezelő jogos érdeke tehát, hogy jogkövető magatartását alátámasztani tudja. Ahhoz, hogy az Adatkezelő a fenti célt elérje, nélkülözhetetlen, hogy rendelkezzen azokkal az információkkal, adatokkal, amelyekkel ezt az állítását bizonyítani tudja a szerződést teljesítését követő 5 évig (a Ptk. 6. 22 §-ban meghatározott elévülési idő). Ezek az információk tartalmazhatnak személyes adatot is (így például az ellenérdekű fél adatait vagy a kapcsolattartójának nevét vagy az e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, eszközök sorozatszámát, jelszavakat), amelyek indokolják jelen érdekmérlegelési teszt lefolytatását és rögzítését.

Lehetséges más megoldás a jogos érdek biztosítására

Mivel az adatok bemutatása egy esetleges jogvita esetén nélkülözhetetlen, a cél az adatok tárolásán kívül más módon nem érthető el, egyéb megoldás nem áll az Adatkezelő rendelkezésére. Tekintettel arra, hogy az adatok – ha az Adatkezelő. nem tárolná az 5 éves időtartam végéig – kizárólag az egyes jogi eljárásokban ellenfélként megjelenő érintettnél lennének elérhetőek, nem várható el az ellenféltől, hogy a saját helyzetének terhesebbé tétele mellett bocsátsa azokat az Adatkezelő rendelkezésére

 

3. Az adatkezelés hatása az érintettekre nézve

 

3.1. Hatásvizsgálat 

Az adatkezelés hatása az érintettekre mindenekelőtt az, hogy adataikat hosszabb ideig kezelnénk annál, mintha a kérdéses jogalap alkalmazásra kerülne. 

Az érintettek ezen felül érezhetik azt, hogy nem ők rendelkeznek valós döntési joggal az adataik felett. A fentieken kívül az is értékelendő, hogy minél hosszabb ideig tart egy adatkezelés, az nagyobb kockázattal járhat (pl. adatvesztés vagy illetéktelen hozzáférés tekintetében).

3.2. A kezelt adatok jellege

A kezelt adatok köre csak a munkalap nyilvántartás/számlázás kezelése céljából feltétlenül szükséges adatokra korlátozódik: e-mail cím, kapcsolattartó neve, a cégnév és a cím, eszköz sorozatszámai, esetleg jelszavak. 

3.3. Az adatkezelés módja 

Az Adatkezelő az adatokat kizárólag abból a célból tárolja, hogy megőrizze őket 5 évig egy esetlegesen felmerülő jogvita esetére. Az adatokat semmilyen egyéb célra nem használja fel, és azokon semmilyen egyéb műveletet (a tároláson kívül) nem hajt végre.

 3.4. Az érintett ésszerű elvárásai

Az érintett elvárhatja azt, hogy az adatait csak a szükséges ideig tárolja az Adatkezelő. Elvárhatja továbbá, hogy a tárolt adatokkal ne éljen vissza, azaz azokat például a feltüntetett céltól eltérő célra, például adatok összekapcsolására ne használja. Az érintett elvárhatja továbbá, hogy biztonsági intézkedéseket tegyen az adatkezelő a hosszabb adatkezelési időben rejlő kockázatok ellensúlyozására, illetve, hogy tiltakozhasson az adatkezelés ellen.

4. Az adatkezelő által alkalmazott kiegészítő biztosítékok

Az vállalja, hogy jelen jogalap alapján folytatott adatkezelés körülményeit évente – figyelembe véve az esetleges technológiai újításokat is – felülvizsgálja. Az Adatkezelő az elévülési idő végén az adatokat haladéktalanul törli. De folyamatában 2 év elteltével az adatokat digitalizálja azokat titkosítva és felhő tárhelyszolgáltatónál tárolja. Ezzel minimalizálja a jogosulatlan papír alapú hozzá férést, ellopást, adatok böngészését újonnan belépő dolgozóknak, jogosultság/hozzáférhetőség csökkentő hatás. Az adatkezelő az adatokat nem használja az eredeti céltól eltérő célra, az adatokat kizárólag tárolja egy esetlegesen felmerülő jogvita esetére. Az Adatkezelő vállalja továbbá, hogy megtesz mindent annak érdekében, hogy az adatok megfelelő biztonsági szint mellett kerüljenek tárolásra (lásd 14. pontban foglalt intézkedések), továbbá az érintett megfelelően tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 

Az érdekek értékelése, az érdekmérlegelési teszt eredménye

Az Adatkezelőnek semmilyen más olyan eszköz nem áll rendelkezésére, amely biztosítani tudná, hogy egy esetleges jogvita során bizonyítani tudja azt, hogy szerződésszerűen teljesített. Ezzel szemben az érintett, bár valóban sérül az érdeke a legrövidebb adatkezelési idő tekintetében, kisebb hátránnyal szembesül. Az Adatkezelő megfelelő biztosítékokat alkalmaz az adatkezelési időben rejlő kockázatok/korlátozások ellensúlyozására. Az érdekmérlegelési teszt eredménye tehát az, hogy az Adatkezelőnek az adatok megőrzésére való érdeke megáll.

6. Tiltakozás joga

Az érintett az Adatkezelési tájékoztató 12. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatát az Adatkezelő olyan módon kezeli, amellyel az érintett nem ért egyet. Amennyiben az érintett tiltakozik az adatkezelési tevékenységünkkel szemben, az Adatkezelő azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyet az érintettel írásban közöl. Ha döntéssel az érintett nem ért egyet – annak kézbesítésétől, illetve, ha a határidő elmulasztása történt az Adatkezelő által – annak lejártától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából. 

7. Titoktartás

A Szolgáltató minden esetben a munkája során tudomására jutó személyes adat vagy különleges személyes adatokat 100%-ban titoktartással tartozik a megrendelő, azaz az ügyfél felé. Az információkat csak is bírósági vagy hatósági végzésre adja át vagy adja ki. Minden ilyen információ bizalmas üzletei adatnak minősül. 

8. Bizalmas üzleti titok

A Szolgáltató minden esetben saját belátása és az ügyfelei érdekeit védve bizonyos adatokat, titkos és bizalmas üzleti titoknak minősít vagy annak minősített, amelyet Polgári peres bírósági eljárásban nem köteles az ügyfél tudomására hozni, 2018.évi LIV. törvény §12 (1) értelmében, illetve az §12 (1) a. pontja értelmében vagy arról adat szolgáltatni. A megrendelő a megrendelés során elfogadja és tudomásul veszi, hogy a vállalkozás (Szolgáltató) működésével kapcsolatosan lehetnek olyan adatok és információk, amelyek részére is titkosak. Minden olyan adat, amely a vállalkozás gazdasági vagy a szolgáltató működésével összefüggésében van esetleg a megrendelőik érdekeit vagy személyes adatait veszélyeztetik bizalmas üzleti adatoknak minősülnek és ezek jellegüknél fogva titkosak is és így ezekről adatokat sem szolgáltathat a megrendelő felé adatokat, büntető eljárások tekintetében minden esetben a Szolgáltató él a zártan kezelés jogaival a hatóság felé.

9. Üzenet rögzítő

A Szolgáltató a 3700 Kazincbarcika Egressy Béni út 26 Net Világ Szerviz-ben hang és üzenet rögzítőt üzemeltet, azzal a céllal, hogy oda munkaidőn kívül, az ügyfél, bejelentést tehet, akár panasz, akár meghibásodásról. Ennek folytán a megrendelő nevét és telefonszámának megadását kérjük. Ezen hanganyagokat a feldolgozást követő 12 órán belül töröljük. A megadott személyes adatokat Varga Jácint egyéni vállalkozó kezeli és dolgozza fel. Az adatok kezelésének jogalapja: önkéntes hozzájárulás, amikor a +36 48 786 959 számot felhívja és a hívást nem szakítja meg az adatokat a rendelkezésünkre bocsájtja. A személyes adatait visszahívásra használjuk fel, azt harmadik félnek nem adjuk át.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÜZENETRÖGZÍTŐ

 

Reklamációval kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

A Varga Jácint e.v. kisadózó egyéni vállalkozó (székhely: 3700 Kazincbarcika, Építők útja 20, „NET VILÁG SZERVIZ”) a NET VILÁG által értékesített termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan a NET VILÁG-hoz megküldött, vagy fogyasztói kifogás jegyzőkönyvben foglalt reklamáció során megadott személyes adatait (nevét, lakcímét, e-mail címét) a reklamáció megismerése, kivizsgálása céljából kezeli. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az reklamációja elküldésével, közlésével ad meg.

A NET VILÁG a reklamáció során megadott személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.

A NET VILÁG a reklamáció során megadott személyes adatait a reklamáció NET VILÁG-hoz való beérkezését követő 5 évig kezeli. 

Ön jogosult a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai törlését vagy kezelésének korlátozását kérni. Jogosult a reklamáció során megadott személyes adatai helyesbítését kérni, azonban a hangfelvétel helyesbítését nem kérheti. Az egyes jogok gyakorlásával kapcsolatban a NET VILÁG-nál Varga Jácint-hoz fordulhat az info@net-vilag.hu e-mail címen vagy +36 (30) 283-4380 telefonszámon.

Személyes adataira vonatkozó joga megsértésének esetén panaszt tehet a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Reklamáció rendezésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

A Varga Jácint e.v. kisadózó egyéni vállalkozó (székhely: 3700 Kazincbarcika, Építők útja 20, „NET VILÁG SZERVIZ”) a NET VILÁG által értékesített termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan a NET VILÁG-hoz megküldött, vagy fogyasztói kifogás jegyzőkönyvben foglalt reklamáció során megadott személyes adatait (nevét, lakcímét, e-mail címét) a reklamáció megismerése, kivizsgálása céljából kezeli. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az reklamációja elküldésével, közlésével ad meg

A NET VILÁG a reklamáció során megadott személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.

A NET VILÁG a reklamáció során megadott személyes adatait a reklamáció NET VILÁG-hoz való beérkezését követő 5 évig kezeli 

Ön jogosult a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai törlését vagy kezelésének korlátozását kérni. Jogosult a reklamáció során megadott személyes adatai helyesbítését kérni, azonban a hangfelvétel helyesbítését nem kérheti. Az egyes jogok gyakorlásával kapcsolatban a NET VILÁG-nál Varga Jácint-hoz fordulhat az info@net-vilag.hu e-mail címen vagy +36 (30) 283-4380 telefonszámon. 

Személyes adataira vonatkozó joga megsértésének esetén panaszt tehet a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 

Üzenetküldéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

A Varga Jácint e.v. kisadózó egyéni vállalkozó (székhely: 3700 Kazincbarcika, Építők útja 20, „NET VILÁG SZERVIZ”)a telefonos üzenetrögzítőjén megadott személyes adatait az üzenetének megválaszolása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az üzenet rögzítőre mondásával ad meg.

A NET VILÁG az üzenetben megadott személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át. A NET VILÁG az üzenetben megadott személyes adatait az üzenet rögzítését követő 12 óráig, amennyiben az üzenet reklamációt is tartalmaz 5 évig kezeli. 

Ön jogosult a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai törlését vagy kezelésének korlátozását kérni. Jogosult az üzenetben megadott személyes adatai helyesbítését kérni, azonban a hangfelvétel helyesbítését nem kérheti. Az egyes jogok gyakorlásával kapcsolatban a NET VILÁG-nál  Varga Jácint-hoz fordulhat az info@net-vilag.hu e-mail címen vagy +36 (30) 283-4380 telefonszámon. Személyes adataira vonatkozó joga megsértésének esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Rendeléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

A Varga Jácint e.v. kisadózó egyéni vállalkozó (székhely: 3700 Kazincbarcika, Építők útja 20, „NET VILÁG SZERVIZ”) a telefonos üzenetrögzítőn keresztül leadott szoláltatás rendelése során megadott személyes adatait a szolgáltatás rendelés teljesítése és a számla kiállítása céljából kezeli.

Ha természetes személy a megrendelő, akkor az adatkezelés jogalapja a szolgáltatás rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése, valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség.

Ha nem természetes személy a megrendelő, akkor az adatkezelés jogalapja a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség, illetve a szolgáltatás rendeléssel kapcsolatos személyes adatok, valamint a kapcsolattartási adatok tekintetében a NET VILÁG jogos érdeke. A NET VILÁG jogos érdeke, hogy a szerződés teljesítése során fel tudja venni a kapcsolatot a szerződéses partnere kapcsolattartójával.

A NET VILÁG a szolgáltatás rendeléssel kapcsolatban megadott személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.

A NET VILÁG a szolgáltatás rendeléssel kapcsolatban megadott személyes adatait az elévülési idő elteltéig kezeli.

A NET VILÁG a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltét követő egy hónapig őrzi. Ön jogosult a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai törlését vagy kezelésének korlátozását kérni. Jogosult a rendelés során megadott személyes adatai helyesbítését kérni, azonban a hangfelvétel helyesbítését nem kérheti. Az egyes jogok gyakorlásával kapcsolatban a NET VILÁG-nál Varga Jácint-hoz fordulhat az info@net-vilag.hu e-mail címen vagy +36 (30) 283-4380 telefonszámon. Személyes adataira vonatkozó joga megsértésének esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

 

Kelt: Kazincbarcika, 2020.07.29.